HOME   |   HISTORY   |   AWARD   |   PRODUCTION OF CELADON   |   PROFILE   |   GALLERY   |   CONTACT US   |   LANGUAGE  TH   EN
Chiangmai Celadon  

Award

รางวัลแห่งความภาคภูมิ ที่ได้รับจากสถาบันต่างๆ


รางวัลโอทอป 5 ดาว ปี 2559

รางวัลโอทอป 5 ดาว ปี 2559

Department of Tourism Ministry of Tourism and Sport, Thailand Souvenir shop service stand for tourism.

Department of Tourism
Ministry of Tourism and Sport, Thailand
Souvenir shop service stand for tourism.
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการรับรองมาตราฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับการรับรองมาตราฐานการให้บริการ
ในสถานที่จำหน่ายของที่ระลึก
OTOP Product Champion ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555

OTOP Product Champion
ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดและคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
การประกวดและคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557
รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม นวัตกรรมใหม่ งานล้านนาเอ็กโป 2014

รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม นวัตกรรมใหม่
งานล้านนาเอ็กโป 2014
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
Thai Community Products Standards.
เชียงใหม่แบรนด์

เชียงใหม่แบรนด์
Chiang Mai Brand
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม
Green Production


T-Celadon

Allright 2014 by: CHIANGMAI CELADON (2015) Limited Partnership

135/4 Moo 6 Doisaket - Bosang Rd., Papong, Doisaket, Chiang Mai 50220, Tel. 66-53-484693, 484695, Fax 66-53-484692
Email:
info@chiangmaiceladon.com, Website: www.chiangmaiceladon.com, Facebook: www.facebook.com/chiangmaiceladon

Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter Google Plus